Prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (N.N. 63/19), sportski ribolov je lov riba radi rekreacije i natjecanja dok se ribolovnom zonom smatra dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo i/ili gospodarski ribolov. Ovlaštenik ribolovnog prava je fizička osoba, fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba, koja ima rješenje o dodjeli ribolovnog prava i upravlja ribljim fondom u svrhu sportskog ribolova te organizira sportski ribolov u ribolovnoj zoni na temelju plana upravljanja.

Ribolovno područje Sava obuhvaća 8 županija (Krapinsko-zagorsku, Zagrebačku, Grad Zagreb, Sisačko-moslavačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Požeško slavonsku, Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku) s ukupno 54 ribolovne zone. Najveći broj ribolovnih zona gospodare ovlaštenici ribolovnog prava u Zagrebačkoj županiji (25), a slijede ju Grad Zagreb i Sisačko-moslavačka županija sa po 9 te Bjelovarsko-bilogorska s 5 ribolovnih zona. Udio u ukupnom ulovu i broju sportskih ribiča u 2018. g. prema županijama koje pripadaju ribolovnom području Sava prikazan je na slici 1.

Udio i struktura ulova športskih ribiča prema županijama na ribolovnom području Sava

Slika 1. Udio u ukupnom ulovu i broju sportskih ribiča u županijama koje pripadaju ribolovnom području Sava u 2018. g.

Prema rezultatima, veća odstupanja su indicirana u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje, na ukupni udio u broju športskih ribiča od 6,7 %, otpada čak 19,2 % udjela od ukupnog ulova. Bjelovarsko-bilogorska županija ima sličan udio u ukupnom ulovu (18,8%) sa čak 28,8% udjela u ukupnom broju športskih ribiča. Uz Sisačko-moslavačku županiju, samo još Vukovarsko-srijemska županija ima značajniji udio u ukupnom ulovu (19,85%) sportskih ribiča pri usporedbi s udjelom njihovog broja (11,2%). Na slici 2. je prikazan udio važnijih vrsta riba u ulovu, udio ribiča te udio od ukupnog ulova športskih ribolovaca na ribolovnom području Sava u 2018. g. prema županijama koje pripadaju ribolovnom području Sava.

Udio i struktura ulova športskih ribiča prema županijama na ribolovnom području Sava

Slika 2. Udio važnijih vrsta riba, udio u ukupnom ulovu te udio broja športskih ribiča u županijama na ribolovnom području rijeke Save

Prema rezultatima udjela ulovljenih ribljih vrsta od ukupnog ulova, šarana se najviše ulovilo u Bjelovarsko-bilogorskoj (28,3%) i Zagrebačkoj županiji (25,4%) tj. preko 50% od ukupnog udjela ulovljenog šarana u 2018. g. Također, u Zagrebačkoj županiji zabilježen je i cjelokupni ulov potočne i kalifornijske pastrve (100 %). Dodatno, Bjelovarsko-bilogorska županija imala je najviši udio u ulovu amura te značajan udio ‘ostalih vrsta’ riba (35,01%). Pri usporedbi s ostalim županijama, u Sisačko-moslavačkoj županiji najviše se lovilo sivog i bijelog glavaša (21,2% odnosno 72,4%), soma (43,2%), smuđa (27,4%), štuke (43,3%) i mrene (48,3%) u ukupnom udjelu ulova prema vrstama. U istoj županiji zabilježen je i cjelokupni ulov mladice, potočne mrene i sabljarke (100,00%) te značajan udio od ukupnog ulova plotice (97,1%). Od županija koje su se istaknule s većim udjelom ulova u odnosu na broj ribiča je i Vukovarsko-srijemska županija gdje se najviše lovilo bolena (46,4%), deverike (41,4%), babuške (55,6%), jeza (50,4%) i dijela ‘ostalih vrsta’ riba (44,7%) od ukupnog udjela ulova prema vrstama.

Problematika registracije ulova i dostave podataka HŠRS

Od ukupno 53 registriranih športsko ribolovnih društava, klubova i udruga na ribolovnom području Sava, jedanaest (11) odnosno 20,7% nije dostavilo podatke ukupnog ulova za 2018. g. prema Hrvatskom športsko-ribolovnom savezu (HŠRS). Najveći broj ribolovnih društava koji nisu dostavili podatke HŠRS otpada na Zagrebačku županiju (7), gdje postoji i najveći broj prijavljenih ovlaštenika ribolovnog prava (25). Trend broja društava koje ne dostavljaju podatke prema HŠRS je zadnjih godina u porastu te se i ovim člankom apelira da se, u svrhu iole približnog prikaza ulova športskih ribolovaca na ciljanom ribolovnom području, društva potaknu na savjesnu registraciju ulova te evidenciju broja ribiča, a podatke na vrijeme dostave HŠRS. Evidencija i dostava podataka o količini i vrstama riba zadržanim u sportskom ribolovu naglašena je i u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/2019) gdje je u članku 87., između ostalog, navedeno: “ribiči su obvezni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba zadržanim u sportskom ribolovu ovlašteniku ribolovnog prava te su ih ovlaštenici ribolovnog prava obvezni dostaviti Savezu na propisanom obrascu do kraja travnja za prethodnu godinu, a Savez ih je obvezan dostaviti Ministarstvu na propisanom obrascu do kraja svibnja za prethodnu godinu.“

Većina teksta u članku je preuzeta iz Završnog izvješća o provođenju programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2019. godini Grupa B) Ribolovno područje Sava, kojeg su izradili djelatnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dio navedenog Izvješća u tekstu, izradio je autor teksta.

Autor: Daniel Matulić, Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo