Već godinama, bolje rečeno desetljećima hrvatskim ribarima jedan od najvećih problema je iskrcajno mjesto, problem je nedostatak adekvatnih ribarskih luka.

Nakon napornog dana i na noći moru i obavljanja ribolova, tek tad ribare čeka gorući svakodnevni problem, gdje iskrcati ribu? Ovaj problem izrazito je prisutan u ljetnim mjesecima, kad se moraju boriti za mjesto za rivom sa turističkim brodovima, jahtama, jedrilicama, a temperature su visoke i riba gubi na kvaliteti vrlo brzo. Ribari svoj posao završavaju tek u onom trenutku kad su ribu iskrcali s broda i ukrcali u kamione. Svaka minuta koju riba duže provede na brodu utječe na kvalitetu ribe, a time i na cijenu ribe. Što duže riba stoji na brodu, što duže traje put od broda do krajnjeg kupca, time kvaliteta opada.

„Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020“ predvidio je ulaganju u ribarske luke i iskrcajna mjesta

Ovaj problem prepoznat je od strane Ministarstva poljoprivrede te je uvršten  u „Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020“. “UREDBA (EU) br. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo” omogućuje dobivanje potpora za ulaganje u postojeće ribarske luke i postojeća iskrcajna mjeste burze ribe. Temeljem ove uredbe u „Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020“ nalazi se Mjera „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“. Za naše ribare bilo bi vrlo dobro da je ova uredba predvidjela i ulaganju u nove ribarske luke i u nova iskrcajna mjesta, jer ima pojedinih područja na obali gdje nam značajno nedostaju  iskrcajna mjesta, međutim ako se ostvare i ulaganja u postojeće luke biti će to izrazit pomak na bolje za kvalitetu rada i života ribara. Republika Hrvatska kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (2014-2020) na raspolaganju ima 348.759.345,00 €, od čega je za Mjeru „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“ Republika Hrvatska predvidjela čak 41.463.927,00 € (EU potpora 31.097.945,00 € + RH potpora 10.365.982,00 €). Javnopravna tijela ili poduzeća kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa imaju pravo na iznos javne potpore za ovu mjeru od 100% prihvatljivih troškova ulaganja, ovaj 100% povrat iznimno je važan jer smo u mogućnosti s europskim novcima (i novcima iz  državnog proračuna naravno) napokon olakšati život svakom ribaru.

Što nam donose ulaganja kroz Mjeru „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“?

Ulaganja u postojeće ribarske luke i iskrcajna mjesta, trebale bi doprinijeti povećanju kvalitete proizvoda, olakšati kontrolu i sljedivost iskrcanih proizvoda. Omogućiti usklađenost s propisom o obvezi iskrcaja ukupnog ulova. Potencijalno povećati profitabilnost ribarstva i akvakulture, te ojačati konkurentnost tvrtki koje se bave ribarstvom. Također, ovom potporom može se ulagati i u povećanje energetske učinkovitosti, u poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu. Predviđene su potpore za ulaganje u objekte za prikupljanje otpada, uključujući i morskog otpada koji sakupe ribari. Proširenjem ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, ribari će imati na raspolaganju više vezova za brode u ribarskim luka, a time će sigurnost brodova u lukama biti veća. Veći broj iskrcajnih mjesta omogućiti će brži iskrcaj ribe, čime će se riba brže dostaviti kupcima, a i samim ribarima će radni dan kraće trajati (neće biti čekanja od nekoliko sati da dođu na red za iskrcaj).

Ulaganjem u postojeće ribarske luke i iskrcajna mjesta preko Europskog fona za pomorstvo i ribarstvo ribarima se jamči da će se slijedećih petnaest godina te luke koristite samo za ribarske poslove, u tim lukama više se neće boriti za svoje mjesto sa bilo kojom drugom djelatnošću. Jedan od uvjeta pravilnika za Mjeru „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“ jest da trajnu materijalnu imovinu koja je predmet potpore korisnik ne smije koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena najmanje petnaest godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

Ribarske luke u izgradnji

U 2018. godini objavljen je pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. Tijekom ovog natječaja dodijeljeno je 127.028.300,42 kuna javne potpore za 6 ribarskih luka za unaprijedeđenje ribarske inrastrukture.

Ribarske luke kojime je dodijeljena javna potpora u ukupnom iznosu od 127.028.300,42 kuna putem natječaja iz 2018. godine:

Ribarska luka Savudrija: 4.583.478,55 kuna

Ribarska luka Vrsar: 10.533.456,56 kuna

Ribarska luka Rab: 16.904.114,85 kuna

Ribarska luka Gaženica: 22.843.103,27 kuna

Ribarska luka Brižine: 35.320.865,94 kuna

Ribarska luka Vela Lamjana: 36.843.281,25 kuna

Ribarska luka Savudrija

U ribarsku luku Savudrija predviđeno je ulaganje u vrijednosti većoj od 4,6 milijuna kuna. Lučkoj upravi Umag-Novigrad u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ dodijeljeno je 4.583.478,55 kuna. Pored financijskih sredstava Lučke uprave Umag Novigrad i potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u financiranju ovog ulaganje sudjeluju Istarska Županija i Grad Umag.

Radovi na obnovi i modernizaciji ribarske luke Savudrije započeti su tijekom 2019. godine, te još uvijek traju.. Obnova ribarske luke Savudrija uključuje pored pripremnih i građevinskih radova (rušenje starog i izgradnja novog gata), postavljanje inteligentnih oramarića za napajanje brodova  vodom i strujom (za 24 ribarska broda). Građevinskim radovima, tj. izgradnjom novih pilota i izgradnjom nove ploče u luci na visini primjerenoj potrebama ribara, osigurati će se dostatan broj vezova za brodova, olakšati se manevar brodovima prilikom ukrcaja i iskrcaja ribe. Inteligetni oramarići za napajanje brodova, vrše nadzor i kontrolu potrošnje električne energije vode putem prepaid kartica. U ribarskoj luci postaviti će se javna rasvjeta, te video nadzor za povećanje sigurnosti u ribarskoj luci. U luci će se omogućiti bežični pristup internetu, čime će se ribarima olakšati svakodnevni poslovi vezani za različite elektronske očevidnike i ostale administrativne poslove. Pored navedenih radova predviđeni su i radovi sa svrhom zaštite okoliša, tj. pravilnog zbrinjavanja otpada, te će se izgraditi  “eko otok”. Planirano je i postavljanje sanduka za ribarsku opremu.

Obnovom luke Savudrija ribarima sjeverozapadnog dijela Istre omogućiti će se bolji uvjeti rada, veća sigurnost, brži iskrcaj ribe, time i brži plasman ribe na tržište.

Ribarska luka Vrsar – prva obnovljena ribarska luka

Lučka uprava Poreč prva je koja je završila obnovu ribarske luke i to ribarske luke u Vrsaru. Radovi na obnovi ribarske luke Vrsar započeti su u 2019. godini, a završeni su sredinom 2020. godine. Ukupna vrijednost ulaganja u ribarsku luku Vrsar je 10.533.456,56 kuna. Ovim projektom dogradio se postojeći gat u dijelu luke, u kojem se vrši privez ribarskih brodova I iskrcaj ribe. Dograđeni gat sada je 30 metar dužini I 15 metara širi. Ribarska luka Vrsar sad je opremljena sa ormarićima za opskrbu električnom energijom I vodom. Zavrešetkom ualganja ribari su dobili novih 15 sidrenih mjesta (čime se kapacitet povećava za 60 posto) I ribarsku luku sa potrebnom modernom infrastrukturom.

Ribarska luka Rab

Županijska lučka uprava Rab pripremila je svu dokumentaciju, provela natječaje i potpisala ugovore za obnovu ribarske luke Rab, te se uskoro očekuje početak radova na obnovi luke. Ukupno ulaganje u ribarsku luke je oko 20 milijuna kuna od čega će se iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo financirati 16.904.114,85. Primarni cilj ovog ulaganje je rekonstrukcija gata “Pumpurela” i uređenje ribarske infrastructure na postojećem lukobranu “Pumpurela”. Gat Pumpurela dograditi će se jošo 102,0 m, izvesti će se dvustruki obalni zid i sanirati će se glava gata., urediti će se opskrba Ribarskih brodova vodom i strujom.Kao i u drugim ribarskim lukama koje su u fazi obnove u u ribarskoj luci Rab ribari će dobiti veći broj privezišta i olakšati će im se manipulacija ribom, brodovima, kamionima u samoj luci. Ribarima će se omogućiti nesmetano obavljanje njihove djelatnosti, djelatnost ribarstva koncentrirati će se u dio luke namjenjen isključivo ribarima.

Ribarska luka Brižine

Lučka uprava Split je u Brižinama u Kaštelanskom zaljevu u rujnu 2019. godine započela ulaganje u obnovu i modernizaciju ribarske luke Brižine. Navedeno ulaganje financirano je iz Europskog fonda za pomorstvo u iznosu od 35.320.865,94 kuna, dok je ukupno ulaganje vrijedno 46 milijuna kuna. Ribarska luka u Brižinama trebala bi biti prva suvremena luka u Splitskom području koja će objediniti usluge priveza brodova, ukrcaja i iskrcaja s brodova, ribarima će biti na raspolaganju i hladnjača, skladišni prostori za ribarsku opremu, mogućnosti brzog servisiranja brodova, usluge zbrinjavanja otpada. Završetak projekta planiran je za listopad 2020. godine. Ovim projektom urediti će se postojeća obala, pristupne prometnice i komunalna infrastruktura, priključci za električnu energiju i vodu za ribarske brodove. Najvažnije za ribare sa splitskog područja povećati će se broj vezova i poboljšati higijenski, radni i sigurnosni uvjeti rada ribara u ribarskoj luci.

Lučka uprava Split najavila da će se na slijedećem natječaju (koji je trenutno u tijeku) u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ javiti s ulaganjem u obnovu ribarske luke Komiža na otoku Visu.

Ribarska luka Gaženica

U ribarskoj luci gaženica Lučka uprava Zadar već je krenula sa izvođenjem radova u sklopu natječaja u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. Ukupno dodijeljena finacijska sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo iznose 22.843.103,27 kuna. Ovom projektom proširiti će se maniupaltivna obala, te će se izgraditi plato za spuštanje i dizanje brodova, te skladišta sa pripadajućim pomoćnim objektima koje će ribari koristiti za svakdovnevne potrebe. Također, će se urediti prometnica, zelene površine i sav manipulativni prostor s pripadajućom infrastrukturom. Nakon zavšetka ovog projekta, Lučka uprava Zadar u planu ima i drugu fazu u kojoj bi se trebao izgraditi novi obalni zid na zapadnoj strani ribarske luke s manipulativnom površinom i novom prometnicom s infrastrukturom.

Ribarska luka Vela Lamjana

Radovi u sklopu projekta modernizacije ribarske luke Vela Lamjana u općini Kali na otoku Ugljanu započeti su u ožujku 2019. godine, s rokom izgradnje od 18 mjeseci. Lučka uprava Zadar dobiti će iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo financijsku pomoć za ovaj projekt u iznosu od 36.843.281,25 kuna, što je ovaj projekt čini financijski najvećim u sklopu natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ iz 2018. godine. U tijeku je dogradnja obale za prihvat ribarskih brodova, površina za prekrcaj ribe u produžetku postojeće obale na sjeverno-istočnom dijelu uvale Vela Lamjana. Planirana je izgradnja veza za prihvat plovila lokalnog stanovništva, izgradnja pristupne prometnice, opskrba ribarskih plovila električnom energijom i vodom, izgradnja površine za odlaganje ribarske opreme, operativni vez i obala za prihvat brodica, sve sa infrastrukturom potrebnom za suvremeno ribarstvo. Ulaganjima u ribarske luke Gaženica i Vela Lamjana ribarima na Zadarskom području značajno će se poboljšati uvjeti rada i omogućiti razvoj ribarstva na ovom području u budućnosti.

Buduća ulaganja u ribarske luke i iskrcajna mjesta

U prosincu 2019. godine Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava ribarstva raspisala je novi  natječaja u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. Prijave na navedeni natječaj završile su 01. travnja 2020. godine. Trenutno je u tijeku obrada prijava pristiglih na natječaj. Provedbom ovog natječaja očekuju se moguća ulaganja u još 6 do 8 postojećih ribarskih luka. Kad bi se ova ulaganja koju su u najavi realizirala život svih hrvatskih ribara u velike bi bio lakši. Gubitak vremena na čekanje iskrcajnog mjesta nadajmo se da će poslije ovih ulaganja otići u zaborav, da će ribari napokon brzo i kvalitetno iskrcavati ribari i otići nakon toga na zasluženi dnevni odmor svakog dana, da neće kao i danas, satima čekati na iskrcaj i nakon toga odmah kretati u ribolov.

Autor: Dr.sc. Krstina Mišlov

email iconKontaktirajte nas
Opreativni program za pomorstvo i ribarstvo